Pijlers>Opleiding>Verdeling van opleidingsplaatsen>Onderwerpen>Toewijzingsprocedure opleidingsplaatsen

Verdeling van opleidingsplaatsen

Toewijzingsprocedure opleidingsplaatsen

Uit het Opleidingsfonds worden de subsidies voor de opleidingsplaatsen jaarlijks over de opleidingsklinieken verdeeld. Voorafgaand aan dit proces vindt het toewijzingsproces plaats. Hierin worden de instroomplaatsen, die vastgesteld zijn door het ministerie van VWS, verdeeld over de opleidingsklinieken. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een opleidingskliniek erkend zijn door de MSRC voor de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

In 2011 is de toewijzingsprocedure aanzienlijk veranderd. De intermediaire rol die het CBOG vervulde, is geheel komen te vervallen. Dit heeft tot gevolg dat de veldpartijen (NFU, NVZ-STZ, OMS) het toewijzingsvoorstel nu rechtstreeks aan VWS aanbieden en daarmee meer verantwoordelijkheid hebben gekregen.

Complex proces

De verdeling van de opleidingsplaatsen over de opleidings- en onderwijsregio’s (OOR’s) en opleidingsklinieken is een complex proces, dat aan regels dient te voldoen die door het ministerie van VWS zijn opgesteld. Deze regels staan in het Spelregeldocument. Het Spelregeldocument biedt de kaders voor het tot stand brengen van een transparant toewijzingsprotocol op basis waarvan het toewijzingsproces verloopt.

Het resultaat van het toewijzingsproces is het toewijzingsvoorstel dat de stichting BOLS opstuurt aan het ministerie van VWS. Op basis hiervan stelt de minister het verdeelplan vast. In het verdeelplan staat per specialisme welke opleidingsklinieken het komende jaar in aanmerking komen voor instroom van nieuwe aios en daarmee subsidiëring van de instroomplaatsen.

Schematische weergave toewijzingsprocedure

Schematische weergave toewijzingsprocedure

Deel deze pagina