Pijlers>Opleiding>Wet- en regelgeving, Opleiding>Onderwerpen>CGS

Wet- en regelgeving, Opleiding

CGS

College Geneeskundige Specialismen

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) is ontstaan uit drie colleges; het Centraal College Medische Specialismen (CCMS), het College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten (CHVG) en het College voor Sociale Geneeskunde. De integratie van de drie colleges vloeit voort uit de samenwerking die de afgelopen jaren al was ontstaan bij de modernisering van de opleidingen en de erkenning van nieuwe vakgebieden. De wens om slagvaardiger en efficiënter te kunnen handelen heeft bij de samenvoeging een rol gespeeld.

 

Bij het uitoefenen van de taken houdt het CGS rekening met de beroepsverenigingen of wetenschappelijke verenigingen en met maatschappelijke en financiële gevolgen van de beslissing. Voordat het CGS een definitief besluit neemt, wordt altijd advies ingewonnen bij de betreffende wetenschappelijke vereniging. Ook wordt een ontwerpbesluit aangekondigd in Medisch Contact. Daarnaast wordt de MSRC om advies gevraagd over de uitvoeringsaspecten van het voorgenomen besluit. Vervolgens kunnen wetenschappelijke verenigingen hierop schriftelijk reageren.

 

In 2011 is in de Raad Opleiding besproken dat de Raad ook een rol kan spelen in dit proces omdat vertegenwoordigers van alle wetenschappelijke verenigingen hier bijeen komen en daarmee een mooi platform voor het CGS vormt om plannen te bespreken en advies in te winnen. Hoe zich dit exact zal uitkristalliseren in 2012, wordt eerst besproken in de Raad Opleiding.

Taken

De taken van het nieuwe College blijven onveranderd: het CGS stelt de regels vast voor de opleiding en (her)registratie van specialisten en profielartsen. De huidige regels, vastgesteld door het CCMS, het CHVG en het CSG, blijven vooralsnog van kracht. De MSRC neemt de uitvoeringsaspecten over van bestaande regelgeving en genomen besluiten. Het CGS heeft de volgende taken:

  • Vaststellen van het toetsingskader specialismen en een toetsingskader profielen
  • Aanwijzen van deelgebieden van de geneeskunde als specialisme en het vaststellen van de titel die een beoefenaar van dat specialisme of profiel mag voeren
  • Vaststellen van de opleidingseisen in een specialisme of een profiel
  • Vaststellen van erkenningseisen van opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsinstituten
  • Het instellen van opleidingsregisters
  • Vaststellen van registratie-, herregistratie- en herintredingseisen
  • Aanvragen van de minister van VWS voor wettelijke erkenning van een specialistentitel.

 

Voor de opleiding tot medisch specialist heeft het CGS de volgende besluiten genomen:

  • Één kaderbesluit met voor alle medische specialismengeldende algemene bepalingen
  • Specifieke besluiten met voor alle specialismen afzonderlijk, aanvullingen op het kaderbesluit
  • Regeling specialismen en profielen geneeskunst.
medisch specialistische vervolgopleiding

Vertegenwoordiging OMS

Het CGS bestaat uit 13 leden. Drie hiervan worden voorgedragen door de OMS en zijn geregistreerd bij de MSRC. Op dit moment hebben namens de OMS prof. dr. R.J. Stolker (anesthesioloog, voorzitter), prof. dr. F. Scheele (gynaecoloog) en mw. prof. dr. E.W.M.T. ter Braak (internist) zitting in het College.

Deel deze pagina